Do­cu­men­ta 1  (15 Tem­muz-18 Ey­lül 1955) Ko­nu: “XX. Yüz­yıl Sa­na­tı” Dün­ya­nın en kap­sam­lı mo­dern sa­nat ser­gi­si ko­nu­mun­da olan Do­cu­men­ta'­la­rın bi­rin­ci­si 1955 yı­lın­da dü­zen­len­di. İlk Do­cu­men­ta’nın öy­kü­sü ol­duk­ça il­ginç­tir....

Devamını oku

Georg Lukács - 1 Siyasetçi, kültür ve edebiyat bilimci ve teorisyen Georg Lukács, 13 Nisan 1885'te Budapeşte'de dünyaya geldi. Varlıklı ve sonradan soyluluk ünvanını alan bir ailenin çocuğu...

Devamını oku

Doğum Yıldönümünde Helene Weigel için... Biografi 12.5.1900: Helene Weigel'in Viyana/Avusturya'da doğumu. Babası Viyana'da bir tekstil firmasında ticari temsilcidir, annesi ise bir oyuncakçı dükkanı sahibidir. Anne ve babası Yahudidir....

Devamını oku

Doğum Yıldönümünde Helene Weigel için... Helene Weigel adını duyduğunuzda aklınıza ilk gelen ne? Brecht'in karısı.Öyle değil mi? Belki biraz da: Kadın tiyatro oyuncusu. Başka? Başka bir şey yok...

Devamını oku

Kas­sel - Al­man­ya (8 Ha­zi­ran-15 Ey­lül’02) Moza­ik­ler – Bağ­lar – Ko­puk­luk­lar – Flaş­lar – Bil­gi­ler – Di­ya­log­lar – Düş kı­rık­lık­la­rı –  İt­ki­ler – Ege­men­lik – Öf­ke – De­ği­şik...

Devamını oku

Bu sa­yı­mız­da Aş­kın Ay­ran­cı­oğ­lu’nun gön­der­miş ol­du­ğu ye­ni bir ya­zı­sı­nı ya­yın­lı­ya­rak “sos­ya­list ger­çek­çi­lik” ko­nu­su­na iliş­kin tar­tış­ma­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Aş­kın Ay­ran­cı­oğ­lu’nun il­gi­li ya­zı­sın­dan iz­le­ne­bi­le­ce­ği gi­bi ara­mız­da­ki an­laş­maz­lık­lar, gö­rüş ay­rı­lık­la­rı gi­de­ril­miş de­ğil­dir....

Devamını oku

Gü­ney’in Tem­muz-Ağus­tos-Ey­lül 2000 ta­rih­li 13. sa­yı­sın­da; “Sos­ya­list Ger­çek­çi­li­ğe Doğ­ru” baş­lık­lı ya­zım ya­yım­lan­mış­tı. Yi­ne ay­nı sa­yı­da; Gü­ney’in “Aş­kın Ay­ran­cı­oğ­lu’na Ya­nıt”ı da bu­lu­nu­yor­du. Ya­zım­da; –İn­san­cıl ve Mum der­gi­le­ri çev­re­sin­de alev­le­nen,...

Devamını oku
Page 2 of 3 1 2 3

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver