Güney Kül­tür Kon­fe­ran­sı­na ka­tı­la­rak tez­le­ri­ni tar­tış­ma­ya su­nan ar­ka­daş “Söy­len­me­yen­ler Üze­ri­ne” baş­lık­lı ya­zı­sı­nı Gü­ney say­fa­la­rın­da tar­tış­mak üze­re eli­mi­ze ulaş­tır­dı. Ge­çen sa­yı­la­rı­mız­da bu ya­zı­yı ya­yın­la­ya­rak tar­tış­ma ola­na­ğı­mız ol­ma­dı.  Gü­ney sa­yı...

Devamını oku

Güneş Dün­ya­sı Ya­yı­ne­vi ola­rak Gü­ney der­gi­si­nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu “Kül­tür Po­li­ti­ka­sı” ko­nu­lu kon­fe­rans­da gö­rüş­le­ri­mi­zi ge­nel ola­rak or­ta­ya koy­mak is­ti­yo­ruz. “Öğ­re­ne­lim, in­san­lı­ğın bü­tün kül­tür mi­ra­sı­nı ta­nı­ya­lım, eleş­ti­ri­ci bir göz­le de­ğer­len­di­re­lim”...

Devamını oku
Page 3 of 3 1 2 3

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver