“YOL’un başarısı bir tepkinin ifadesidir!” GÜNEY: Ba­sın­dan öğ­ren­di­ği­mi­ze gö­re Yıl­maz Gü­ney’in “YOL” fil­mi da­ha şim­di­den, viz­yo­na gir­me­sin­den son­ra üç haf­ta geç­me­den, iz­le­me re­kor­la­rı­nı zor­lu­yor, bü­yük bir ba­şa­rı! Bu...

Devamını oku

Ar­ka­daş­lar, ön­ce­lik­le bu­gün bu top­lan­tı­yı dü­zen­le­yen ve bi­ze bu fır­sa­tı ya­ra­tan Stras­bo­urg üni­ver­si­te baş­ka­nı Bra­un’a ve bu­ra­ya ge­lip bi­zi din­le­mek zah­me­tin­de bu­lu­nan ar­ka­daş­la­ra ve özel­lik­le Fran­sız ve di­ğer...

Devamını oku

Aşa­ğı­da Cos­ta Gav­ras ile World To Win (Kazanılacak Dünya) dergisi­nin “YOL” fil­mi ve Yıl­maz Gü­ney hak­kın­da yap­tı­ğı ve Türk­çe­si Ye­ni De­mok­ra­si der­gi­si­nin Ma­yıs 1987 ta­rih­li 1. sa­yı­sın­da ya­yın­la­nan...

Devamını oku

Söy­le­şi Dur­sun Ak­çam ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış ve Av­ru­pa’da ya­yın­la­nan “De­mok­rat Tür­ki­ye” ad­lı ga­ze­te­nin 15 Ey­lül-15 Ekim 1982 ta­rih­li 9. sa­yı­sın­da ya­yın­lan­mış­tır. Yıl­maz Gü­ney’in ölü­mü­nün 20. yıl­dö­nü­mün­de onu de­ği­şik et­kin­lik­ler­le...

Devamını oku

Aşa­ğı­da, Mah­mut Bak­si’nin Yıl­maz Gü­ney’le yap­tı­ğı ve “De­mok­rat Tür­ki­ye” ga­ze­te­si­nin 20 Ni­san 1983 ta­rih­li ve 16. sa­yı­sın­da ya­yın­la­nan bir “ko­nuş­ma­”yı ol­du­ğu gi­bi ya­yın­lı­yo­ruz. — Gü­ney “Kürt so­ru­nu sa­de­ce bir...

Devamını oku

Aşa­ğı­da, Yıl­maz Gü­ney’in 6 Ka­sım 1983 se­çim­le­riy­le Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­tik­leş­ti­ği yön­lü ya­lan­la­ra kar­şı dün­ya ay­dın ve sa­nat­çı­la­rı­na yö­ne­lik yap­tı­ğı çağ­rı­yı ya­yın­lı­yo­ruz. Söz­ko­nu­su çağ­rı, “Mayıs” dergisi­nin 1984 ta­rih­li 3. sa­yı­sın­da...

Devamını oku

Ölümünün 20. yıldönümünde Yılmaz Güney’i anmak… 9 Eylül 1984 tarihi, Türkiye’nin ender yetiştirdiği komünist sanatçılardan birisi olan Yılmaz Güney’in aramızdan ayrıldığı tarihtir. Yaşamını devrim ve sosyalizm davasına adayan,...

Devamını oku
Page 1 of 2 1 2

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver