Sos­ya­list ger­çek­çi­lik bir bi­çim de­ğil, bir tu­tum­dur! Gü­ney der­gi­si­nin 5. sa­yı­sın­da ya­yın­la­dı­ğı­mız ‘Han­gi Kül­tür Mi­ra­sı­na Sa­hip Çı­kı­yo­ruz’ dos­ya­sı bağ­la­mın­da çe­şit­li düz­lem­de tar­tış­ma­lar yü­rü­yor.Bu tar­tış­ma­nın ta­raf­la­rın­dan bi­ri olan  Z. Çe­lik son...

Devamını oku

Tar­tış­ma kül­tü­rü ne­dir ve ko­nu ne­den önem­li­dir? De­ği­şik dü­şün­ce­le­ri kar­şı­lık­lı sa­vun­mak, ve­ya bir so­run üze­ri­ne söz­le ve­ya ya­zı­lı ola­rak kar­şı­lık­lı ya­pı­lan sa­vun­ma­ya tar­tış­ma de­nil­di­ği­ni bi­li­yo­ruz… Si­ya­set­te de çe­şit­li...

Devamını oku

“Bir yere ulaşabilirliğin ilk adımı, olduğunuz yerde kalamayacağınıza karar vermektir.”   “Tanrı dünyayı yarattı ve insanlara verdi. Demek ki; dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanların ortak...

Devamını oku

Sinema bir ustasını daha kaybetti: Stanley Kubrick Ar­ka­da gö­ğe yük­se­len çok düz­gün yon­tul­muş ko­yu renk bir mo­no­lit, ön­de bir­bir­le­ri­ye bir su bi­ri­kin­ti­si üze­rin­de ege­men­lik icin öle­si­ye kav­ga eden...

Devamını oku

Güneş Dün­ya­sı Ya­yı­ne­vi ola­rak Gü­ney der­gi­si­nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu “Kül­tür Po­li­ti­ka­sı” ko­nu­lu kon­fe­rans­da gö­rüş­le­ri­mi­zi ge­nel ola­rak or­ta­ya koy­mak is­ti­yo­ruz. “Öğ­re­ne­lim, in­san­lı­ğın bü­tün kül­tür mi­ra­sı­nı ta­nı­ya­lım, eleş­ti­ri­ci bir göz­le de­ğer­len­di­re­lim”...

Devamını oku
Page 1 of 8 1 2 8

Kategoriler