Film yönetmeni, belgeselci, dünyaya yüreğiyle bakan kameraman ve Avrupa'daki en önemli Türk film arşivcisidir. Yönetmen Süleyman Özdemir Almanya’daki Anadil derslerini konu alan Dilim Kimliğimdir adlı belgesel filmini Türkçe,...

Devamını oku

Sos­ya­list ger­çek­çi­lik bir bi­çim de­ğil, bir tu­tum­dur! Gü­ney der­gi­si­nin 5. sa­yı­sın­da ya­yın­la­dı­ğı­mız ‘Han­gi Kül­tür Mi­ra­sı­na Sa­hip Çı­kı­yo­ruz’ dos­ya­sı bağ­la­mın­da çe­şit­li düz­lem­de tar­tış­ma­lar yü­rü­yor.Bu tar­tış­ma­nın ta­raf­la­rın­dan bi­ri olan  Z. Çe­lik son...

Devamını oku

Tar­tış­ma kül­tü­rü ne­dir ve ko­nu ne­den önem­li­dir? De­ği­şik dü­şün­ce­le­ri kar­şı­lık­lı sa­vun­mak, ve­ya bir so­run üze­ri­ne söz­le ve­ya ya­zı­lı ola­rak kar­şı­lık­lı ya­pı­lan sa­vun­ma­ya tar­tış­ma de­nil­di­ği­ni bi­li­yo­ruz… Si­ya­set­te de çe­şit­li...

Devamını oku

“Bir yere ulaşabilirliğin ilk adımı, olduğunuz yerde kalamayacağınıza karar vermektir.”   “Tanrı dünyayı yarattı ve insanlara verdi. Demek ki; dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanların ortak...

Devamını oku
Page 1 of 9 1 2 9

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver