İlk sos­yal uya­nış An­ka­ra’da as­ker­dim. Bir gün bö­lük ye­mek­ha­ne­sin­de bu­la­şı­ğa ver­di­ler be­ni. Bir yan­dan ye­mek kap­la­rı­nı yı­kar­ken, bir yan­dan ka­zan­lar­da­ki ye­me­ği dök­tür­dü­ler çö­pe. Ana ku­ca­ğı de­ğil­miş ger­çek­ten de­dik­le­ri...

Devamını oku

Gü­ney’in Tem­muz-Ağus­tos-Ey­lül 2000 ta­rih­li 13. sa­yı­sın­da; “Sos­ya­list Ger­çek­çi­li­ğe Doğ­ru” baş­lık­lı ya­zım ya­yım­lan­mış­tı. Yi­ne ay­nı sa­yı­da; Gü­ney’in “Aş­kın Ay­ran­cı­oğ­lu’na Ya­nıt”ı da bu­lu­nu­yor­du. Ya­zım­da; –İn­san­cıl ve Mum der­gi­le­ri çev­re­sin­de alev­le­nen,...

Devamını oku

Vicdan Kayır http://liriye.blogspot.com/     Yazar Adil Okay küçük kızı Öykü’den esinlenerek - içindeki çocuk- devrimci tutuklulara mektuplar yolluyor.. Exupery’nin ‘küçük prens’ öyküsünün yıldız pencerelerinde konuşmasından ne farkı var? Ancak...

Devamını oku

Tiyatro böyle de olabilir… Schaubühne Berlin Almanya’nın en önemli tiyatrolarından biri. 1960’lı yılların sonlarında bütün çalışanlarının söz hakkına sahip olduğu, bütün çalışanlarının eşit ücret aldığı bir kolektif olarak...

Devamını oku

Dergimizin önceki sayısı yayınlandıktan sonra geliştiği için önceki sayıda değinme fırsatı olmadı ama değinmeden geçmek olmaz.  Sorunu biliyorsunuz: Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Kars'ta yaptığı heykelle ilgili olarak Başbakan Recep...

Devamını oku

Evet TV’mi isterim! Türkiye’nin AB’ye uyum yasalarıyla bana anadilimi, Kürtçeyi, öğrenme hakkını bahşetmesi, anadilimde eğitim ihtiyacımı ve talebimi; TRT’de haftada iki kez yarımşar saatlik ve bayatlamış yayın yapması...

Devamını oku
Page 1 of 8 1 2 8

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver