Hi­ro­şi­ma ve Na­ga­za­ki’ye atı­lan atom bom­ba­sı­nın ya­rat­tı­ğı deh­şet­li so­nuç­la­rı yü­re­ği­nin de­rin­lik­le­rin­de his­se­den ve bu ba­ğın­tı­da­ki duy­gu­la­rı­nı şi­ir­le­riy­le de an­la­tan, ör­ne­ğin: “…Saç­la­rım tu­tuş­tu ön­ce, / göz­le­rim yan­dı kav­rul­du. /...

Devamını oku

“Shaw’un kah­ka­ha­sın­da, (Lu­na­çars­ki’nin ta­nı­mıy­la) bir ‘ze­hir’ var­dır; gü­ler, çün­kü yer­yü­zün­de­ki saç­ma­lı­ğın da­ha faz­la sür­me­ye­ce­ğin­den emin­dir; ama her şe­yin hiç de gü­lünç ol­ma­dı­ğı­nı da çok iyi bi­lir. İş­te bu,...

Devamını oku

“Na­zım Hik­met” Kon­fe­rans­la­rı Ba­şa­rıy­la Ger­çek­leş­ti­ril­di Gü­ney der­gi­si­nin ar­tık ge­le­nek­sel­le­şen yıl­lık kon­fe­rans­lar di­zi­si­nin be­şin­ci­si bu yıl iki kent­te, İs­tan­bul ve Ada­na’da ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Gü­ney kon­fe­rans­lar di­zi­si­nin bu yıl­ki ko­nu­su...

Devamını oku

Nazım Hikmet Tiyatrosu; “Kafatası” ve “İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?” adlı oyunları üzerine kısaca… UNES­CO’nun 2002 yı­lı­nı Nâzım Hik­met Yı­lı ola­rak ka­bul edi­şi­nin ar­dın­dan ga­yet hız­lı bir...

Devamını oku
Page 1 of 2 1 2

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver