Tar­tış­ma kül­tü­rü ne­dir ve ko­nu ne­den önem­li­dir? De­ği­şik dü­şün­ce­le­ri kar­şı­lık­lı sa­vun­mak, ve­ya bir so­run üze­ri­ne söz­le ve­ya ya­zı­lı ola­rak kar­şı­lık­lı ya­pı­lan sa­vun­ma­ya tar­tış­ma de­nil­di­ği­ni bi­li­yo­ruz… Si­ya­set­te de çe­şit­li...

Devamını oku

Güney Dergisi’nin Düzenlediği “Türkiye’de Kültür ve Kültür Politikası” Konulu Konferans Yapıldı! Konferanstan notlar… Gü­ney Der­gi­si 9 Ey­lül’de İs­tan­bul’da 3. Kül­tür Kon­fe­ran­sı­nı dü­zen­le­di. Bu yıl­ki Kon­fe­ran­sın ko­nu­su “Tür­ki­ye’de kül­tür...

Devamını oku

Pro­le­tar­ya kül­tü­rü (iş­çi sı­nı­fı kül­tü­rü) ne­dir? – Bu kon­fe­rans­ta ama­cı­mız, pro­le­tar­ya kül­tü­rü ne­dir; bu alan­da şim­di­ye ka­dar ne­ler ya­pıl­mış­tır, bi­zim pro­le­ter dev­rim­ci sa­nat-ede­bi­yat-kül­tür emek­çi­le­ri ola­rak pro­le­tar­ya kül­tü­rü­nün üre­til­me­sin­de...

Devamını oku

Tebliğ- II Sov­yet­ler Bir­li­ği de­ne­yi­min­de öne çı­kan ba­zı nok­ta­lar… TEZLER Gü­ney der­gi­si ola­rak, biz “han­gi kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz“ so­ru­su­na, “sos­ya­list kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz” şek­lin­de ce­vap ve­ri­yo­ruz....

Devamını oku

Tebliğ -1- TEZLER GÜ­NEY Der­gi­si’nin dü­zen­le­di­ği bu kon­fe­ran­sın bi­rin­ci gün­dem mad­de­sin­de üze­rin­de du­ra­ca­ğı­mız ko­nu “Han­gi kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz?” so­ru­su­na ce­vap ara­mak­tır. Bi­lin­di­ği gi­bi kül­tür, ge­niş an­lam­da, “ta­rih­sel...

Devamını oku

Güney Dergisi'nin Düzenlediği 1. Kül­tür Kon­fe­ran­sı ba­şa­rıy­la ger­çek­leşti­ril­di! Gü­ney Der­gi­si 2-4 Ekim ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul’da bir Kül­tür Kon­fe­ran­sı dü­zen­le­di. Kon­fe­ran­sın iki ana ko­nu­su var­dı: “Han­gi kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz?” ve “Sov­yet­ler Bir­li­ği...

Devamını oku

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver