Sinema bir ustasını daha kaybetti: Stanley Kubrick Ar­ka­da gö­ğe yük­se­len çok düz­gün yon­tul­muş ko­yu renk bir mo­no­lit, ön­de bir­bir­le­ri­ye bir su bi­ri­kin­ti­si üze­rin­de ege­men­lik icin öle­si­ye kav­ga eden...

Devamını oku

Güneş Dün­ya­sı Ya­yı­ne­vi ola­rak Gü­ney der­gi­si­nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu “Kül­tür Po­li­ti­ka­sı” ko­nu­lu kon­fe­rans­da gö­rüş­le­ri­mi­zi ge­nel ola­rak or­ta­ya koy­mak is­ti­yo­ruz. “Öğ­re­ne­lim, in­san­lı­ğın bü­tün kül­tür mi­ra­sı­nı ta­nı­ya­lım, eleş­ti­ri­ci bir göz­le de­ğer­len­di­re­lim”...

Devamını oku

Güney Kül­tür Kon­fe­ran­sı­na ka­tı­la­rak tez­le­ri­ni tar­tış­ma­ya su­nan ar­ka­daş “Söy­len­me­yen­ler Üze­ri­ne” baş­lık­lı ya­zı­sı­nı Gü­ney say­fa­la­rın­da tar­tış­mak üze­re eli­mi­ze ulaş­tır­dı. Ge­çen sa­yı­la­rı­mız­da bu ya­zı­yı ya­yın­la­ya­rak tar­tış­ma ola­na­ğı­mız ol­ma­dı.  Gü­ney sa­yı...

Devamını oku

TEBLİĞ- II Sov­yet­ler Bir­li­ği de­ne­yi­min­de öne çı­kan ba­zı nok­ta­lar… TEZLER Gü­ney der­gi­si ola­rak, biz “han­gi kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz“ so­ru­su­na, “sos­ya­list kül­tür mi­ra­sı­na sa­hip çı­kı­yo­ruz” şek­lin­de ce­vap ve­ri­yo­ruz....

Devamını oku

Bu sa­yı­mız­da Aş­kın Ay­ran­cı­oğ­lu’nun gön­der­miş ol­du­ğu ye­ni bir ya­zı­sı­nı ya­yın­lı­ya­rak “sos­ya­list ger­çek­çi­lik” ko­nu­su­na iliş­kin tar­tış­ma­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Aş­kın Ay­ran­cı­oğ­lu’nun il­gi­li ya­zı­sın­dan iz­le­ne­bi­le­ce­ği gi­bi ara­mız­da­ki an­laş­maz­lık­lar, gö­rüş ay­rı­lık­la­rı gi­de­ril­miş de­ğil­dir....

Devamını oku
Page 2 of 9 1 2 3 9

Kategoriler

Güney Size en son haberler ve güncellemeler için bildirimler göstermek istiyoruz.
Reddet
Bildirimlere İzin Ver